Informacje

INFORMACJE OGÓLNE

Redaktor: contact@socla.com

Kierownik redakcji: Loic.Poirier@wattswater.com
Socla : 365. rue du Lieutenant Putier
F-71530 VIREY-LE-GRAND - Tel : 33 (0)3 85 97 42 00
RCS CHALON SUR SAONE B 950 003 061 - uproszczona spółka akcyjna z kapitałem w wysokości 706 675 euro

Prawo autorskie : contact@socla.com

Design - Hosting : adn@adnsa.fr
Advanced Data Network: 5bis rue du Fort St Irénéé - F-69005 Lyon
RCS LYON B 353 476 252 - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z kapitałem w wysokości 7 622,45 euro

INFORMACJE TECHNICZNE

Ulubione:
Na pasku menu wyszukiwarki internetowej znajduje się funkcja, która pozwala na zapisanie strony Socla w ulubionych, a tym samym, na szybki powrót do niej. W programie Internet Explorer ta funkcja nazywa się „Ulubione” a w Netscape „Zakładki”.

Kontakt osobisty:
Numer telefonu i dane adresowe umożliwiające bezpośredni kontakt znajdują się w nagłówku Lokalizacje.

Regulamin: 
Właścicielem strony i podmiotem zarządzającym jest Socla, firma mająca siedzibę we Francji i podlegająca prawu francuskiemu.

WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY

Warunki korzystania ze strony mają zastosowanie do każdej ze stron internetowych (strona internetowa Socla) jej podmiotów zależnych („Socla”) i należy je dokładnie przeczytać przed rozpoczęciem korzystania z naszej strony internetowej. Korzystając ze strony internetowej Socla użytkownik akceptuje nasze warunki użytkowania i Politykę Prywatności Danych.

Materiały, informacje, oprogramowanie, zasoby, usługi i inne treści zamieszczane na stronie internetowej Socla są dostarczane w postaci „takiej, jakiej są” oraz „takiej, w jakiej są dostępne”, bez jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych.

W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Socla zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym, ale nie ograniczając się do domniemanych gwarancji dotyczących wartości handlowej, przydatności do określonego celu i nienaruszalności.

Socla nie gwarantuje ani nie składa żadnych oświadczeń odnośnie korzystania i skutków korzystania z materiałów, informacji, oprogramowania, zasobów, usług lub innych treści zamieszczanych na stronach internetowych Socla lub jakichkolwiek witrynach odsyłających do strony internetowej Socla pod względem ich dokładności, poprawności, rzetelności lub inaczej.

Socla nie daje żadnych gwarancji, że korzystanie z materiałów, informacji, oprogramowania, zasobów, usług lub innych treści zamieszczanych na stronach internetowych Socla nie będzie naruszać praw innych osób, jak również Socla nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub braki w takich materiałach, informacjach, w oprogramowaniu, w zasobach, usługach lub innej treści na stronach internetowych Socla.

Socla nie gwarantuje, że funkcje zawarte na tej stronie będą dostępne, nieprzerwane lub wolne od błędów, że usterki będą naprawiane, lub że strony internetowe Socla lub serwery, które czynią je dostępnymi, są wolne od wirusów lub innych szkodliwych elementów.

Socla zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym czasie zmian do materiałów zamieszczonych na stronie www Socla, w tym cen i informacji o produkcie bez uprzedzenia i bez obowiązku aktualizacji materiałów na stronie internetowej Socla.

Znaki towarowe i prawa autorskie

Ta witryna i wszystkie materiały zamieszczone przez Socla na tej stronie są chronione prawem autorskim, patentami, tajemnicami handlowymi lub innymi prawami własności. Niektóre czcionki, logotypy lub inne obrazy zamieszczone przez Socla są również chronione jako zarejestrowane lub niezarejestrowane znaki towarowe, nazwy handlowe i/lub znaki usługowe stanowiące własność Socla lub innych podmiotów.

Użytkownik może pobrać kopię materiału ze strony internetowej firmy Socla do osobistego, niekomercyjnego użytku. W związku z powyższym należy przestrzegać praw autorskich do danego materiału. Wykorzystanie materiału z witryny Socla do celów komercyjnych wymaga uzyskania uprzedniej pisemnej zgody firmy Socla.

 

Ograniczenie odpowiedzialności

Socla nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody (bezpośrednie, pośrednie, karne, rzeczywiste, wtórne, przypadkowe, nadzwyczajne, przykładowe lub inne), wynikające z korzystania lub niemożności korzystania ze stron internetowych Socla lub z zawartych w nich materiałów, informacji, oprogramowania, zasobów, usług lub innych treści, bez względu na podstawę, na której ponoszona jest odpowiedzialność i nawet jeśli Socla została powiadomiona o możliwości wystąpienia takiej straty lub szkody, to użytkownik, (a nie Socla) ponosi całkowite koszty wszystkich koniecznych czynności serwisowych, napraw lub korekt wynikające z takiej straty lub szkody. Jeżeli obowiązujące prawo nie zezwala na zastosowanie wobec użytkownika całości lub dowolnej części powyższego ograniczenia odpowiedzialności, to ograniczenia będą miały zastosowanie do użytkownika jedynie w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

Wszelkie pytania dotyczące warunków użytkowania należy kierować na adres:
Socla
Tel : +33 (0)3 85 97 42 00
E-mail : contact@socla.com

Niniejsza polityka może być aktualizowana co pewien okres czasu, prosimy zatem o jej okresowe sprawdzanie.